Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities

In deze voorwaarden wordt onder de volgende begrippen verstaan:

 1. “Voorwaarden”: Algemene Voorwaarden Stijlcoach
 2. “Stijlcoach”: Stijlcoach, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 76705455 .
 3. “Klant”: een rechtspersoon dan wel natuurlijk persoon (al dan niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf), die een dienst en/of product van Stijlcoach wil afnemen of heeft afgenomen en waarmee een overeenkomst wordt of is afgesloten, of aan wie een offerte wordt verstrekt.

Artikel 2. Algemeen

 1. Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Stijlcoach en de Klant, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Stijlcoach, voor de uitvoering waarvan door Stijlcoach derden dienen te worden betrokken.
 2. De toepasselijkheid van eventuele andere voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Indien één of meerdere bepalingen in deze voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in onderhavige voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Stijlcoach en de Klant zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.
 4. Indien Stijlcoach niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Stijlcoach in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de strikte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 3. Prijs en betaling

 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn alle prijzen exclusief BTW, en luiden de prijzen in Euro’s. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien de Klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Klant van rechtswege in verzuim.
 2. De Klant is alsdan een rente verschuldigd van 1%. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 3. Indien de Klant in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke – zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke – incassokosten voor rekening van de Klant. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien Stijlcoach echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 4. Aansprakelijkheid

 1. Stijlcoach is jegens de Klant slechts aansprakelijk voor schade die het voorzienbare en rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Stijlcoach in de uitvoering van zijn verplichtingen van de overeenkomst tussen haar en de Klant. Iedere vorm van gevolgschade of indirecte schade, waaronder onder meer verstaan wordt: bedrijfsschade, vertragingsschade (anders dan wettelijke rente), schade wegens waardevermindering, gederfd genot, gederfde winst, of geleden verlies, schade aan (goederen van) derden, ladingschade en persoonlijke of immateriële schade zijn van vergoeding uitgesloten.
 2. Voor zover Stijlcoach, uit hoofde van het hiervoor in lid 1 bepaalde, gehouden is schade te vergoeden betreft het uitsluitend die schade waartegen Stijlcoach verzekerd is althans redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn, met dien verstande dat nimmer een hoger dan het maximaal verzekerde bedrag voor vergoeding in aanmerking komt. Mocht de verzekeraar van Stijlcoach in voorkomend geval, om welke reden dan ook, niet tot uitkering overgaan dan is de aansprakelijkheid van Stijlcoach beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de overeenkomst.

Artikel 5. Annulering, verplaatsing en tussentijdse beëindiging bij een coach- en/of stijlsessie of coach- en/of stijltraject

 1. Annulering voor aanvang van de afspraak door de Klant van de overeengekomen sessie geschiedt telefonisch via 06-16143232 of per e-mail: naomi@stijlcoach.com 2 Bij annulering binnen 14 dagen voor aanvang van de eerste online of offline coach- en/of stijlsessie of workshopdag wordt 50% van de totale kosten in rekening gebracht, ook wanneer de aanmelding binnen deze periode heeft plaatsgevonden. Bij annulering binnen 7 dagen voor aanvang van de eerste online of offline coach- en/of stijlsessie of workshopdag wordt 100% van de totale kosten in rekening gebracht, ook wanneer de aanmelding binnen deze periode heeft plaatsgevonden.
 2. In overleg kan besloten worden om de online of offline coach- en/of stijlsessie of workshopdag op een later moment te laten plaatsvinden. Bij verplaatsing van de datum uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de eerste cq oorspronkelijk overeengekomen online of offline coach- en/of stijlsessie of workshopdag wordt een bedrag van € 25,- aan administratiekosten in rekening gebracht.
 3. In alle gevallen kan – na toestemming van Stijlcoach – een vervanger worden gestuurd.
 4. De Klant is gerechtigd het reeds aangevangen online of offline coach- en/of stijltraject tussentijds met onmiddellijke ingang te beëindigen. De in verband met het online of offline coach- en/of stijltraject bij de Klant in rekening gebrachte kosten blijven verschuldigd (dus: worden niet terugbetaald aan de Klant), tenzij sprake is van zwaarwegende omstandigheden, ter beoordeling door Stijlcoach.

Artikel 6. Intellectuele eigendomsrechten

 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt en/of komt toe aan Stijlcoach of zijn licentiegever(s) de auteursrechten en alle andere rechten van intellectuele en/of industriële eigendom op de door haar – al dan niet via elektronische weg – gedane en/of verstrekte en/of geproduceerde aanbiedingen, ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, (proef)modellen, oefeningen, programmatuur, werkmateriaal enz.
 2. De rechten op de in lid 1 genoemde gegevens blijven eigendom van Stijlcoach ongeacht of aan de Klant voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht. Deze gegevens mogen zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Stijlcoach niet worden verveelvoudigd, gebruikt, opgeslagen (al dan niet in een geautomatiseerd gegevensbestand) of aan derden getoond, op welke wijze dan ook.
 3. De Klant is aan Stijlcoach per overtreding van het in lid 2 bepaalde een boete verschuldigd. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.

Artikel 7. Verwerking (persoons)gegevens

 1. De Klant gaat er mee akkoord dat (persoons)gegevens die de Klant aan Stijlcoach verstrekt, zoals (werk)adresgegevens, telefoonnummers en e-mailadressen, worden verwerkt in een administratie van Stijlcoach. Deze gegevens kunnen worden gebruikt ten behoeve van de klantenadministratie.
 2. De Klant heeft te allen tijde het recht om de toestemming tot het verwerken van (persoons)gegevens digitaal in te trekken, zoals beschreven in de Privacyverklaring. Dit kan door een mail te sturen naar naomi@stijlcoach.com.
 3. De Klant en Stijlcoach zullen zich houden aan de op grond van de Europese Privacy Verordening voor ieder der partijen bestaande verplichtingen.

Artikel 8. Overige rechten Stijlcoach

 1. In geval van een (ter beoordeling van Stijlcoach) te gering aantal deelnemers voor een met de Klant overeengekomen workshop, behoudt Stijlcoach zich het recht voor de betreffende workshop te laten vervallen cq niet door te laten gaan.
 2. Stijlcoach behoudt zich het recht voor om door de Klant tijdens een workshop geproduceerd (beeld)materiaal te gebruiken ten behoeve van andere door Stijlcoach aangeboden diensten.

Artikel 9. Verjaring en verval

Alle rechtsvorderingen jegens Stijlcoach, aanspraken op schadevergoeding daaronder begrepen, verjaren en/of vervallen na 1 jaar nadat de betreffende vordering of aanspraak is ontstaan.

Artikel 10. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Stijlcoach partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. De rechtbank is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Stijlcoach het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 11. Overig

Door inschrijving voor een onderdeel van de dienstverlening van Stijlcoach gaat de deelnemer akkoord met deze inschrijvings- en betalingsvoorwaarden van Stijlcoach.

Naomi van Ommen
Stijlcoach

Ik coach professionele mensen om de beste versie van zichzelf te worden, waarbij innerlijk en uiterlijk in balans en harmonie zijn.

Volgende